1. Odpovědnost za předmět pronájmu

1.1. Jestliže dojde k poškození automobilu firmy v důsledku dopravní nehody, kterou zavinil jiný účastník silničního provozu a je tak potvrzeno policií a uvedeno v policejním protokolu, nenese nájemce za vzniklou hmotnou škodu odpovědnost.

1.2. Jestliže dojde ke krádeži automobilu firmy, poškození automobilu firmy či poškození jeho celistvostí v důsledku dopravní nehody, kterou zavinil nájemce, nebo dojde k poškozeni automobilu firmy či poškození jeho celistvosti v důsledku jiné příhody, nese nájemce hmotnou odpovědnost dodo výše spoluučasti uvedené v horni časti této smlouvy.

1.3.V případě řízení automobilu ve stavu opilosti nebo pod vlivem narkotik nese nájemce plnou hmotnou odpovědnost za poškození automobilu firmy či poškození jeho celistvosti. Nájemce odpovídá za škodu při použití paliva jiného než označeno v předávacím protokole v plné vyší.

1.4.Jestliže dojde k poškození automobilu firmy v důsledku dopravní nehody, ke krádeži automobilu firmy, v důsledku čehož dojde k poškození automobilu firmy či poškození jeho celistvosti, je nájemce povinen okamžitě zavolat policii, počkat na její příjezd a podepsat policejní protokol, jehož kopii předloží firmě. Nájemce o této události hned uvědomí firmu. V případe, že policejní protokol nebude zapsán, nese nájemce plnou hmotnou odpovědnost za škody, tzn. poškození automobilu firmy či poškození jeho celistvosti.

1.5. Nájemce nemá právo řídit a používat automobil v zemích, na které se nevztahuje mezinárodní pojistný list. Jestliže v těchto zemích bude nájemce přesto automobil používat, nese nájemce plnou hmotnou odpovědnost za škody, tzn. poškození automobilu firmy či poškození jeho celistvosti.

1.6. Nájemce nesmí používat automobil firmy k přepravě osob ani nákladů za peněžní úhradu třetích osob, účastnit se s automobilem sportovních soutěží (§ 259 Občanského zákoníku). Jestliže toto přesto nájemce

učiní, nese pak plnou hmotnou odpovědnost za škody, tzn. poškození automobilu firmy či poškození jeho celistvosti

1.7. Jestliže dojde k technickým nedostatkům automobilu firmy, které vzniknou zaviněním nájemce nebo řidiče automobilu či jiných osob, které se nacházejí v automobilu, kdy platí nájemní smlouva, nese pak nájemce plnou hmotnou odpovědnost za výdaje, spojené s odstraněním těchto nedostatků i následků, které tyto nedostatky způsobily.

2. Podmínky nájmu a povinnosti stran.

2.1. Automobil může být pronajat pouze osobám starším 18 let, které se prokáží platným průkazem totožnosti, řidičským průkazem opravňujícím k řízení dané kategorie vozidel a vlastní kreditní kartou.

2.2. Cena za pronájem automobilu se počítá na dobu 24 hodin. Minimální doba pronájmu je 24 hodin. Počátkem doby pronájmu je doba, kdy automobil opustí parkoviště firmy, koncem doby pronájmu je doba, kdy je automobil předán pracovníkovi firmy. Vozidlo zapůjčené 9.00musí být vraceno do 9.00 v den určeny ve smlouvě.

2.3. Сena služeb předávání vozidla v nočni hodiny od 20.00 do 8.00 bez ohledu na místo předáváni je 20 euro.

2.4. Do ceny za pronájem nejsou zahrnuty výdaje spojené s provozem automobilu, tzn. výdaje za pohonné látky, za parkování, mytí vozidla, tekutiny na ostřik oken, pokuty policii atd. Nájemce se zavazuje, že vrátí automobil v dobrém technickém stavu a se všemi náležitostmi, jakož i se zásobou pohonných látek uvedenou v Protokolu o příjmu a předání automobilu, jenž je neoddělitelnou součástí této smlouvy. Nebude-li automobil vrácen v dobrém technickém stavu a se všemi náležitostmi, platí okolnosti uvedené v bodech 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.

2.5. Dojde-li k tomu, že automobil se stane nepojízdný v důsledku technického stavu automobilu, zavazuje se firma poskytnout prepravu osob do mista vyzvednuti vozu nebo do nejblizsiho hotelu v primerene době. Nájemce musí v takovémto případě poskytnout firmě přesnou informaci o tom,kde se automobil nachází, o charakteru daného problému, a bude se dále řídit pokyny pracovníka firmy.

2.6.O změně doby nebo místa vrácení automobilu je nájemce povinen uvědomit firmu písemně nebo faxem nejpozději 24 hodin před původně domluvenou dobou vrácení automobilu, a to v případě,chce-li dobu nájmu prodloužit. Nebudou-li dodrženy tyto podmínky, firma nenese odpovědnost za případné nejasnosti při vrácení automobilu.

V případě,chce-li dobu nájmu zkrátit je nájemce povinen uvědomit firmu písemně nebo faxem nejpozději 48 hodin před původně domluvenou dobou vrácení automobilu. Nebudou-li dodrženy tyto podmínky, firma nenese odpovědnost za případné nejasnosti při vrácení automobilu.

3. Ukončeni doby platnosti smlouvy

3.1. Doba platnosti této smlouvy končí momentem vrácení automobilu firmě, o tomto se provede zápis pracovníkem firmy v protokolu o příjmu a předání automobilu, jenž je neoddělitelnou součástí této smlouvy.

3.2. V případě, že obdrží firma informaci o tom, že nájemce hrubě porušuje při využívání automobilu podmínky této smlouvy, je firma oprávněna smlouvu zrušit a automobil nájemci odebrat. Nájemce je přitom povinen zaplatit částku za pronájem za celou dobu do zrušení smlouvy a zaplatit plnou částku za případné škody na automobilu nebo jeho náležitostech, ke kterým došlo v průběhu smlouvy.

3.3. Jestli zákazník si přeje prodloužit zápůjční lhůtu automobilu musí informovat společnost nejméně za 12 hodin před ukončením zápůjční lhůty.

Jestli zákazník se nedostaví pro rezervované auto v čas určeny ve smlouvě a následně si přeje stornovat rezervaci, společnost má nárok na nevracení peněz za rezervované vozidlo.

Rezervacni zaloha se nevraci.

Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a podepsána ve dvou exemplářích, jejichž neoddělitelnou součásti je Protokol o příjmu a předání automobilu.